Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach
Wielkość czcionek: A | A | A | A | A

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach  zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bibjak.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.03.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.03.2013 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach;
 • niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast;
 • strona nie wyświetla się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej);
 • po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki;
 • brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;
 • zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.

 Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 2. Oświadczenie sporządzono 22 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Marta Skrzyńska e-mail: dyrektor@bibjak.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523578942. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura odwoławcza

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach  prowadzi brama wjazdowa i furtka wejściowa od strony ulicy Dworcowej.
 2. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz umiejscowiona z lewej strony budynku pochylnia.
 3. Przed budynkiem brak parkingu z oznakowanymi miejscami parkingowym, brak też wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach mieści się na I piętrze budynku bez windy.
 5. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

                    raport o stanie zapewniania dostępności.pdf

            

    

 BIP GBP w Jaksicach

  

 
  

Odwiedzin wszystkich: 145950, w tym tygodniu: 355, w tym miesiącu 2014

Wszelkie prawa zastrzeżone Bibjak.pl ©2014 Realizacja APE COMPUTERS