Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach
Wielkość czcionek: A | A | A | A | A

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI


Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach
§ 1.
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy powyżej 15 roku życia.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu, a także wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych niezbędnych do prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i statystyki.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
7. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia teczkę lub torbę w miejscu wyznaczonym.
8. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
9. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych.
§ 2.
1. Kaucję od czytelników pobiera się w następujących wypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Inowrocław, kaucja zryczałtowana wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek : w kwocie co najmniej równej aktualnej wartości książki (wycena bibliotekarza).
2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z biblioteki:
a) winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem jej wycofania,
b) po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nieodebrana kaucja jest wpłacona na dochody budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.
§ 3.
1. Jeśli bibliotekarz odpowiedzialny za pracę w wypożyczalni nie zdecyduje inaczej, wypożyczać można jednocześnie 4 woluminy,
2. Książki wypożycza się na okres 21 dni. Bibliotekarz może przesunąć czytelnikowi termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania lub prośba zostanie uzasadniona ważnymi względami.
3. Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu książki przed ustalonym terminem.
4. Na prośbę czytelnika wypożyczalnia rezerwuje książki.
5. Na prośbę czytelników sprowadza się książki z innych bibliotek. Dotyczy to przede wszystkim pozycji niezbędnych do prowadzenia pracy naukowej, kształcenia.
§ 4.
Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 5.
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach i traktowania ich z należytą dbałością. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
2. Za uszkodzenie książki czy innej pozycji należącej do biblioteki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej lub z jego upoważnienia pracownik wypożyczalni. Z tytułu uiszczenia w/w kwoty czytelnik otrzymuje stosowne pokwitowanie.
Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatnej dla biblioteki.
§ 6.
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w regulaminie biblioteka pobiera opłaty w kwocie:
a) 0,10 zł od woluminu za każda dobę po terminie,
b) 2 zł od woluminu za każdy następny miesiąc po terminie.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć 50 zł.
2. Za zagubienie, lub zniszczenie książki czytelnik uiszcza opłatę w wysokości średniej wartości książki na dany rok.
3. Czytelnik, do którego wysłano upomnienie pokrywa także koszt jego wysłania.
4. Nie uiszczenie kary spowoduje pozbawienie czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie gminy do czasu uregulowania należności.
5. Jeśli czytelnik mimo monitów będzie uchylał się od zwrotu wydawnictw, biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwisko osoby uchylającej się od zwrotu książek i dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
6. Biblioteka pobiera opłaty za usługi kserograficzne wykonywane dla potrzeb obsługi czytelnika np. zestawienia bibliograficzne, materiały biblioteczne.
§ 7.
Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków lub zgłaszać do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.
§ 8.
Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.
Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji do Wójta Gminy Inowrocław.

 


REGULAMIN ODDZIAŁU DLA DZIECI


Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach
1. Odział dla Dzieci /wypożyczalnia z czytelnią/ jest przeznaczony dla czytelników najmłodszych, może z niego korzystać również młodzież i dorośli.
2. W Oddziale dla Dzieci obowiązuje wolny dostęp do półek.
3. Dzieci, które chcą wypożyczać książki do domu, zapoznają się z regulaminem. Zobowiązanie do korzystania ze zbiorów bibliotecznych za osoby niepełnoletnie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zawiadamia bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu i przeniesienia do innej szkoły.
5. Czytelnik nie może korzystać z biblioteki, jeżeli w jego domu są zakaźne choroby.
6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 książki na miesiąc.
7. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika, po okazaniu bibliotekarzowi pożyczonej książki.
8. Czytelnik, który nie zwrócił książki w terminie, otrzymuje upomnienie do jej zwrotu. Jeżeli mimo upomnienia nie oddał książki w ciągu tygodnia, zawiadamia się pisemnie o tym rodziców /opiekunów/. Koszty wysłanego upomnienia pokrywa czytelnik.
9. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w regulaminie biblioteka pobiera opłaty w kwocie:
a) 0,10 zł od woluminu za każda dobę po terminie,
b) 2 zł od woluminu za każdy następny miesiąc po terminie.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć 50 zł.
c) za zagubienie, lub zniszczenie książki czytelnik uiszcza opłatę w wysokości średniej wartości książki na dany rok.
10. Za zagubienie, lub zniszczenie książki czytelnik uiszcza opłatę w wysokości średniej wartości książki na dany rok.
11. Czytelnik szanuje książki, gdyż są one wspólnym dobrem i powinny służyć czytelnikowi jak najdłużej.
12. Za zagubioną lub zniszczoną książkę rodzice /opiekunowie/ dziecka obowiązani są zapłacić odszkodowanie, którego wysokość odpowiada wartości książki ustalonej przez bibliotekarza w oparciu o aktualną cenę.
13. Czytelnik korzystający z biblioteki na miejscu pozostawia teczkę i wierzchnią odzież w wyznaczonym na ten cel miejscu, zapisuje się w „zeszycie obecności w czytelni”, wybiera książki i czasopisma z półek, a po przeczytaniu oddaje je bibliotekarzowi.
14. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.
13. Czytelnik/rodzic lub opiekun/ podpisujący zobowiązanie oświadcza, iż zna regulamin biblioteki i jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych Czytaka Plus osobom zapisanym do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, zwanych dalej Użytkownikami.

2. Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus jedynie Użytkownikowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

3. Wypożyczający jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Użytkownikiem

4.Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Użytkownika lub jego prawnego opiekuna. Jego wzór stanowi Załącznik nr 1.

§2

1. . Administratorem danych podanych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia Czytaka Plus, jest Gminna  Biblioteka Publiczna w Jaksicach, ul. Sportowa 4, 88-181 Jaksice.

2. Celem zbierania danych jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług związanych z wypożyczeniem Czytaka. 

3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich sprostowania w przypadku niezgodności.

5. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Użytkownik może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie i zażądać usunięcia danych.

6. Jeżeli Użytkownik uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ich ochronie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkownik może kontaktować się z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem: marzanna.mysliwiec@grupa.a3f.pl

§3

1. Czas wypożyczenia Czytaka Plus określa Biblioteka, jednak nie może być on dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu jego zwrotu pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece.

2. W przypadku dużego zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników Biblioteka może żądać zwrotu Czytaka przed terminem.

3. Po upływie terminu, na jaki Czytak Plus został wypożyczony, w razie jego niezwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.

4. Osoby nie oddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§4

1Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Użytkownik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie, w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.

2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus Użytkownik ponosi koszty naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

 

 

 

 

 

            

    

 BIP GBP w Jaksicach

  

 
  

Odwiedzin wszystkich: 145955, w tym tygodniu: 265, w tym miesiącu 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone Bibjak.pl ©2014 Realizacja APE COMPUTERS